#PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

INFORMACJE O NAS

Kancelaria PMR Sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot o zasięgu międzynarodowym, świadczący unikatowe usługi niezbędne dla osiągnięcia celu jakim jest stabilizacja w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Nasze przygotowanie merytoryczne w połączeniu z wieloletnią praktyką pozwala nam na osiągnięcie sukcesu w poszczególnych obszarach zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

W swojej pracy wykorzystujemy wiedzę i szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych, postępowań w ramach egzekucji z dochodów, postępowań upadłościowych oraz postępowań sądowych i pozasądowych zmierzających do zaspokojenia wierzycieli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZA OFERTA


Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych, a także podmiotów będących uczestnikami postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Zapewniamy pełen zakres usług w obszarze prawa, zarządzania, finansów, analiz branżowych, ekonomii, negocjacji.

Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz otoczenie biznesowe nasza oferta jest stale rozwijana.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJDLA SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW I NADZORCÓW SĄDOWYCH


Kancelaria PMR oferuje kompleksową obsługę, jednocześnie stanowiąc unikalną na rynku ofertę wsparcia organów wykonawczych postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W naszym zespole znajdują się osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego udzielanymi na mocy Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2007 Nr 123 poz. 850 z późn. zm.).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJDLA WIERZYCIELI


Zawieranie skutecznych transakcji handlowych jest kluczem do efektywnego zarządzania procesem w przedsiębiorstwie.

Normy społeczne nakazują regulowanie zaciągniętych zobowiązań, jednakże zdarza się tak, iż dopiero konkretne działania prawne mogą pomóc w odzyskaniu należności.

Jeśli podejmowane dotychczas działania nie doprowadziły do skutecznego zaspokojenia posiadanych wierzytelności, nasi eksperci doradzą jaki model działania wybrać w tym zakresie oraz jaką strategię odzyskiwania należności przyjąć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJPOZOSTAŁE USŁUGI


Kancelaria PMR proponuje Państwu także szereg innych profesjonalnie świadczonych usług:

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • prowadzenie mediacji;
 • doradztwo biznesowe (consultingowe);
 • sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych;
 • sporządzanie analiz przyczyn sytuacji kryzysowych;
 • sporządzanie profesjonalnych opinii z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i  wyceny przedsiębiorstw.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJNASZ ZESPÓŁ

KOMPETENCJE
W sytuacjach kryzysowych same doradztwo prawne nie wystarcza.

Potrzebne są szerokie kompetencje z zakresu zarządzania w poszczególnych obszarach życia przedsiębiorstwa. Skuteczne wsparcie klienta, zarówno w postępowaniach restrukturyzacyjnych, likwidacyjnych jak i upadłościowych wymaga wieloletniego doświadczenia praktycznego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami.

My to Nasz Zespół. Cytując Michała Żebrowskiego „Sukces to zgrany zespół” i to jest naszym celem w codziennej pracy z klientem. Nasz zespół to specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i finansów. Łączymy teorię z praktyką i dzięki temu osiągamy sukces.

DOŚWIADCZENIE
Trzeba lat doświadczeń, by zorientować się, co jest dla nas korzystne (Wojciech Pokora)

Sukces jest powiązany z wiedzą, zaś wiedza płynie z doświadczenia. Nikt jednak nie twierdzi, że w życiu, a w szczególności w biznesie, należy polegać na własnych doświadczeniach. Dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy służą radą i pomocą płynącą z ponad 18 letniej praktyki.


Sebastian Szałek
Joanna Borowska
Magda Pancewicz

Sławomir Anisimowicz
Zbigniew Barwiński
Żaklina Malinger

ZAANGAŻOWANIE
W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa
- nie przez swoją siłę, ale poprzez wytrwałość.


Zmieniające się otoczenie biznesowe zachęca nas do ciągłych poszukiwań najlepszych rozwiązań. Nie działamy według jednego utartego schematu, tylko proponujemy drogę, która jest indywidualnie dopasowana zarówno do sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie jak i na specyfiki branży i otoczenia biznesowego.

BEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko jest strategią krótkotrwałą.

Dzięki długotrwałym partnerskim relacjom biznesowym docieramy do większej liczby klientów, świadcząc usługi w wielu lokalizacjach. Wypracowane przez nas i naszych partnerów procedury i narzędzia są dowodem na to, że możemy zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo, a dzięki temu długotrwały rozwój.PUBLIKACJE

Prawo upadłościowe - nowa dyrektywa Rady UE

17 marca 2019

11 października br. ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich UE w ramach Rady Unii Europejskiej przyjęli wspólne stanowisko wobec dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Nadchodzące zmiany w prawie upadłościowym dają państwom członkowskim sporo swobody w stosowaniu regulacji krajowych, ale narzucają jednocześnie kilka wspólnych warunków. Są to m.in. opracowanie…

czytaj dalej»

Firmy nie korzystają z narzędzi restrukturyzacyjnych

03 marca 2019

Wg. szacunków doradców restrukturyzacyjnych PMR Restrukturyzacje S.A. nawet kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce rocznie podejmuje wewnętrzne działania naprawcze, ratunkowe, jednak zaledwie kilka procent z nich…

czytaj dalej»

Upadłości i restrukturyzacji w branży budowlanej

15 lutego 2019

Zgodnie z najnowszym raportem Coface średnie opóźnienia płatności w budownictwie sięgają już 116 dni, czyli 32 dni więcej niż w roku ubiegłym. Wraz z pogarszającą…

czytaj dalej»

Spada liczba upadłości firm, rośnie liczba restrukturyzacji

19 stycznia 2019

W pierwszym półroczu tego roku aż o 18 proc. wzrosła liczba polskich firm, które wystąpiły o upadłość lub restrukturyzację. Największy wzrost zanotowano w postępowaniach restrukturyzacyjnych,…

czytaj dalej»

Roszczenia pracownicze - nowe prawo

21 grudnia 2018

Od 5 września obowiązuje nowe prawo w zakresie roszczeń pracowników. Otrzymają oni wcześniej zaległe świadczenia, a ochroną objęta zostanie również rodzina pracodawcy, która była u…

czytaj dalej»

WARTO WIEDZIEĆ

Czym jest wierzytelność?
[+]

Wierzytelność jest pojęciem tożsamym do długu i często używane jest zamiennie. Dług wynika ze zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela i oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez zobowiązanego (dłużnika) na rzecz osoby uprawnionej (wierzyciela). Świadczenie to może być zarówno pieniężne jak i rzeczowe.

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Po upływie terminu wymagalności (terminu, w którym należało spełnić świadczenie) wierzyciel lub firma windykacyjna, która go reprezentuje ma prawo zwracać się do dłużnika o spłatę długu.

Co to jest termin wymagalności?
[+]

Wymagalność roszczenia (długu) oznacza zaktualizowanie się obowiązku świadczenia. Wierzyciel ma więc prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności, tj. terminu, do którego mamy możliwość zapłacić, a wierzyciel nie powinien wtedy kierować sprawy do sądu.

Datą wymagalności jest zaś następny dzień roboczy, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.

Kiedy i jakie odsetki są należne wierzycielowi?
[+]

Wyróżnia się 4 rodzaje odsetek:

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Sposób ich wyliczenia precyzuje Kodeks Cywilny (są one w stosunku rocznym równym sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona – obecnie wynoszą 7%).

Odsetki maksymalne za opóźnienie
Odsetki w najwyższej dopuszczalnej wysokości możliwej do naliczenia (w stosunku rocznym odpowiadają dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, obecnie wynoszą 14%).

Odsetku umowne za opóźnienie
Ich wysokość ustalają strony transakcji handlowej, nie mogą być wyższe niż odsetki maksymalne za opóźnienie – obecnie nie mogą przekroczyć 14% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Ich wysokość wynika z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i dotyczą wyłącznie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami (ich wysokość określono na poziomie równym sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych – obecnie wynoszą 9,5% w skali roku).

Co to jest nakaz zapłaty?
[+]

Jest to orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz dokumentów przedłożonych przez powoda (wierzyciela). Nakaz zapłaty wydawany jest, gdy przedstawione przez powoda (wierzyciela) dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo jego racji. Orzeczenie przesyła się powodowi oraz pozwanemu (dłużnikowi), który w wyznaczonym terminie może wnieść środek zaskarżenia (przedstawić dowody na błędne żądanie wierzyciela co do zapłaty długu).

Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Jaki jest koszt naszych usług?
[+]

Nasze usługi są indywidulanie dopasowane do potrzeb Klienta. W zależności od stopnia skomplikowania i zakresu działań jakie mamy podjąć w Państwa imieniu określana jest cena usługi.

Jakie informacje o dłużniku mogą być przydatne przy zleceniu dochodzenia należności?
[+]

W celu uzyskania najlepszego efektu w zakresie odzyskania należności, polecamy udzielenie wszelkich dostępnych informacji na temat dłużnika, w szczególności wszelkich danych teleadresowych, informacji gdzie przebywa dłużnik, informacji o jego składnikach majątkowych, informacji na temat znanej sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa.

Czym jest niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością?
[+]

Za niewypłacalnego uznaje dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Precyzyjne wskazanie daty niewypłacalności dłużnika nie jest proste. Ustalenie tej daty wymaga każdorazowo szerokiej i wnikliwej analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Ułatwieniem, umożliwiającym określenie tej daty jest domniemanie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego (domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące).

Natomiast za zagrożenie niewypłacalnością uznaje się stan, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, iż w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?
[+]

Co istotne restrukturyzacji podlegają wyłączenie przedsiębiorcy i rolnicy, natomiast z upadłości mogą skorzystać także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja ma pomóc przedsiębiorcy wyjść z trudnej sytuacji i może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Stąd też podstawowym celem restrukturyzacji jest niedopuszczenie do bankructwa danego podmiotu poprzez poprawę jego sytuacji ekonomicznej i powrót do pełnej płynności finansowej. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest przywilejem dla przedsiębiorcy, brak jest jakiegokolwiek obowiązku rozpoczęcia takich działań, w odróżnieniu od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli od chwili powstania stanu niewymagalności.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy racjonalne względy na to pozwolą, ponadto postępowanie upadłościowe ma na celu uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnych dłużników.

Gdzie można znaleźć informację na temat otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
[+]

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego podlega obowiązkowi obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG). MSIG jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy. MSIG można przeglądać on-line za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.

Warto zaznaczyć, iż w MSIG publikowane są nie tylko informacje o rozpoczęciu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, lecz także inne informacje nt postępowań, jak np. informacje o sporządzeniu listy wierzytelności, oszacowaniu majątku dłużnika. Niezwykle istotne jest bieżące sprawdzanie MSIG, bowiem od dat publikacji niektórych obwieszczeń liczony jest termin na wniesienie ewentualnych sprzeciwów, zażaleń.

Ogłoszenia w zakresie postępowań upadłościowych odnajdą Państwo w Części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE, zaś te dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych znajdują się w części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE.

KONTAKT Z NAMI

  Aby potwierdzić odpowiedz:
  Ile jest 13 dodać 5 ?
  Kancelaria PMR sp. z o.o.

  ul. Twarda 18 p. 21
  00-105 Warszawa

  22-30-05-105
  22-30-05-106 (fax)

  kancelaria@pmr-kancelaria.pl

  NIP: 6182045401
  KRS: 0000268945
  REG: 30045232000000
  ZOBACZ ODDZIAŁY
  Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest Kancelaria PMR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania » znajdują się tutaj.