Postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego podlega obowiązkowi obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG). MSIG jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy. MSIG można przeglądać on-line za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.

Warto zaznaczyć, iż w MSIG publikowane są nie tylko informacje o rozpoczęciu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, lecz także inne informacje nt postępowań, jak np. informacje o sporządzeniu listy wierzytelności, oszacowaniu majątku dłużnika. Niezwykle istotne jest bieżące sprawdzanie MSIG, bowiem od dat publikacji niektórych obwieszczeń liczony jest termin na wniesienie ewentualnych sprzeciwów, zażaleń.

Ogłoszenia w zakresie postępowań upadłościowych odnajdą Państwo w Części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE, zaś te dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych znajdują się w części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE.