Wyróżnia się 4 rodzaje odsetek:

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Sposób ich wyliczenia precyzuje Kodeks Cywilny (są one w stosunku rocznym równym sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona – obecnie wynoszą 7%).

Odsetki maksymalne za opóźnienie
Odsetki w najwyższej dopuszczalnej wysokości możliwej do naliczenia (w stosunku rocznym odpowiadają dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, obecnie wynoszą 14%).

Odsetku umowne za opóźnienie
Ich wysokość ustalają strony transakcji handlowej, nie mogą być wyższe niż odsetki maksymalne za opóźnienie – obecnie nie mogą przekroczyć 14% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Ich wysokość wynika z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i dotyczą wyłącznie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami (ich wysokość określono na poziomie równym sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych – obecnie wynoszą 9,5% w skali roku).