Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest wierzytelność?
Co to jest termin wymagalności?
Kiedy i jakie odsetki są należne wierzycielowi?
Co to jest nakaz zapłaty?
Jaki jest koszt naszych usług?
Jakie informacje o dłużniku mogą być przydatne przy zleceniu dochodzenia należności?
Czym jest niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością?
Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?
Gdzie można znaleźć informację na temat otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?


Czym jest wierzytelność?

Wierzytelność jest pojęciem tożsamym do długu i często używane jest zamiennie. Dług wynika ze zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela i oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez zobowiązanego (dłużnika) na rzecz osoby uprawnionej (wierzyciela). Świadczenie to może być zarówno pieniężne jak i rzeczowe.

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Po upływie terminu wymagalności (terminu, w którym należało spełnić świadczenie) wierzyciel lub firma windykacyjna, która go reprezentuje ma prawo zwracać się do dłużnika o spłatę długu.


 

Co to jest termin wymagalności?

Wymagalność roszczenia (długu) oznacza zaktualizowanie się obowiązku świadczenia. Wierzyciel ma więc prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności, tj. terminu, do którego mamy możliwość zapłacić, a wierzyciel nie powinien wtedy kierować sprawy do sądu.

Datą wymagalności jest zaś następny dzień roboczy, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.


 

Kiedy i jakie odsetki są należne wierzycielowi?

Wyróżnia się 4 rodzaje odsetek:

Odsetki ustawowe za opóźnienie
Sposób ich wyliczenia precyzuje Kodeks Cywilny (są one w stosunku rocznym równym sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona – obecnie wynoszą 7%).

Odsetki maksymalne za opóźnienie
Odsetki w najwyższej dopuszczalnej wysokości możliwej do naliczenia (w stosunku rocznym odpowiadają dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, obecnie wynoszą 14%).

Odsetku umowne za opóźnienie
Ich wysokość ustalają strony transakcji handlowej, nie mogą być wyższe niż odsetki maksymalne za opóźnienie – obecnie nie mogą przekroczyć 14% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
Ich wysokość wynika z zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i dotyczą wyłącznie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami (ich wysokość określono na poziomie równym sumie stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych – obecnie wynoszą 9,5% w skali roku).


 

Co to jest nakaz zapłaty?

Jest to orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz dokumentów przedłożonych przez powoda (wierzyciela). Nakaz zapłaty wydawany jest, gdy przedstawione przez powoda (wierzyciela) dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo jego racji.

Orzeczenie przesyła się powodowi oraz pozwanemu (dłużnikowi), który w wyznaczonym terminie może wnieść środek zaskarżenia (przedstawić dowody na błędne żądanie wierzyciela co do zapłaty długu). Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.


 

Jaki jest koszt naszych usług?

Nasze usługi są indywidulanie dopasowane do potrzeb Klienta. W zależności od stopnia skomplikowania i zakresu działań jakie mamy podjąć w Państwa imieniu określana jest cena usługi.


 

Jakie informacje o dłużniku mogą być przydatne przy zleceniu dochodzenia należności?

W celu uzyskania najlepszego efektu w zakresie odzyskania należności, polecamy udzielenie wszelkich dostępnych informacji na temat dłużnika, w szczególności wszelkich danych teleadresowych, informacji gdzie przebywa dłużnik, informacji o jego składnikach majątkowych, informacji na temat znanej sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa.


 

Czym jest niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością?

Za niewypłacalnego uznaje dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Precyzyjne wskazanie daty niewypłacalności dłużnika nie jest proste. Ustalenie tej daty wymaga każdorazowo szerokiej i wnikliwej analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Ułatwieniem, umożliwiającym określenie tej daty jest domniemanie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego (domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące).

Natomiast za zagrożenie niewypłacalnością uznaje się stan, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, iż w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.


 

Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?

Co istotne restrukturyzacji podlegają wyłączenie przedsiębiorcy i rolnicy, natomiast z upadłości mogą skorzystać także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja ma pomóc przedsiębiorcy wyjść z trudnej sytuacji i może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Stąd też podstawowym celem restrukturyzacji jest niedopuszczenie do bankructwa danego podmiotu poprzez poprawę jego sytuacji ekonomicznej i powrót do pełnej płynności finansowej. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest przywilejem dla przedsiębiorcy, brak jest jakiegokolwiek obowiązku rozpoczęcia takich działań, w odróżnieniu od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli od chwili powstania stanu niewymagalności.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy racjonalne względy na to pozwolą, ponadto postępowanie upadłościowe ma na celu uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnych dłużników.


 

Gdzie można znaleźć informację na temat otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego podlega obowiązkowi obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG). MSIG jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy. MSIG można przeglądać on-line za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.

Warto zaznaczyć, iż w MSIG publikowane są nie tylko informacje o rozpoczęciu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, lecz także inne informacje nt postępowań, jak np. informacje o sporządzeniu listy wierzytelności, oszacowaniu majątku dłużnika. Niezwykle istotne jest bieżące sprawdzanie MSIG, bowiem od dat publikacji niektórych obwieszczeń liczony jest termin na wniesienie ewentualnych sprzeciwów, zażaleń.

Ogłoszenia w zakresie postępowań upadłościowych odnajdą Państwo w Części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE, zaś te dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych znajdują się w części zatytułowanej OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE.