Zawieranie skutecznych transakcji handlowych jest kluczem do efektywnego zarządzania procesem w przedsiębiorstwie.

Normy społeczne nakazują regulowanie zaciągniętych zobowiązań, jednakże zdarza się tak, iż dopiero konkretne działania prawne mogą pomóc w odzyskaniu należności.

Jeśli podejmowane dotychczas działania nie doprowadziły do skutecznego zaspokojenia posiadanych wierzytelności, nasi eksperci doradzą jaki model działania wybrać w tym zakresie oraz jaką strategię odzyskiwania należności przyjąć.

Kancelaria PMR oferuje pomoc w wyborze odpowiedniej formy dochodzenia należności w oparciu o przepisu Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo Upadłościowe oraz Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Nasz zespół przeprowadzi Państwa przez skomplikowane procesy egzekucyjne i sądowe oraz wskaże, w jaki sposób dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności także w przypadku, gdy wobec Państwa dłużnika prowadzone jest już postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne.

Proces polubowny

Problem trudno ściągalnych należności warto rozpocząć od próby polubownego rozwiązania problemu. Proces ten ma na celu wskazanie dłużnikowi argumentacji oraz uzasadnienia podjęcia wspólnych działań, które winny doprowadzić do dobrowolnej spłaty zobowiązań w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

Na tym etapie Nasz Zespół wskaże możliwości działania w danym obszarze jak i dokona rekomendacji co do dalszych działań celem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Podjęcie działań w zakresie polubownego rozstrzygnięcia sporu pomaga ograniczyć ryzyko pojawienia się większych zaległości oraz zwiększa poziom zdyscyplinowania zadłużonych podmiotów.

Odzyskiwanie wierzytelności poprzez wszczęcie postępowania upadłościowego lub sanacyjnego

W przypadku, gdy pozostałe narzędzia odzyskiwania należności nie przyniosły spodziewanego, efektu, bądź w przypadku, gdy niekiedy przewlekłe działania sądowe czy też egzekucyjne działają niekorzystnie dla wierzyciela, rozwiązaniem problemu może okazać się skorzystanie z narzędzi prawnych jakie dają nam ustawy Prawo Upadłościowe oraz Prawo Restrukturyzacyjne.

Zmiany ustawowe, które zostały wprowadzone w 2016 roku, zmieniły dotychczasowe postrzeganie oraz dały nowe możliwości działania zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Nasz Zespół dokona rekomendacji, co do wyboru narzędzi prawnych, dokona oceny możliwości wskazania kandydata na nadzorcę sądowego, zarządcę czy syndyka.

Zapewniamy naszym klientom aktywne uczestnictwo wierzyciela zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym również poprzez uczestnictwo w organach postępowań jakim jest Rada Wierzycieli. Dzięki aktywnym uczestnictwie w postępowaniu wierzyciel ma realny wpływ na jego przebieg.

Uprawnienia, które przysługują wierzycielom są szeroko zakrojone. Zaangażowanie w postępowanie upadłościowe, tudzież restrukturyzacyjne, ma realny wpływ na stopień zaspokojenia wierzycieli. Nasz Zespół wspólnie z Państwem przygotuje architekturę działań celem osiągnięcia celu.

Odzyskiwanie należności w trakcie postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego

A co w przypadku, gdy wobec dłużnika Sąd ogłosił już upadłość? Czy wierzytelność należy już spisać na straty wraz ze wszystkimi kosztami, jakie Państwo ponieśli na jej odzyskanie? Otóż nie. O otwarciu postępowania upadłościowego i możliwości zgłoszenia wierzytelności, syndyk ma obowiązek powiadomić wszystkich wierzycieli upadłego znanych mu na podstawie ksiąg rachunkowych i informacji uzyskanych od upadłego, bez względu na to, czy postępowanie toczy się wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czy też wobec podmiotu gospodarczego.

Wyjaśniając, zgłoszeniem wierzytelności nazywamy dokument, w którym wierzyciel ujmuje wysokość wierzytelności (tj. długu) jaką upadły winien jest mu zapłacić. Wzór zgłoszenia wierzytelności został określony w drodze Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.05.2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru.

Poprzez zgłoszenie wierzytelności można dochodzić, nie tylko spłaty należności głównej, ale również odsetek od należności głównej oraz kosztów poniesionych na dochodzenie spłaty należności. Zgłoszenie wierzytelności jest jedynym sposobem dochodzenia spłaty należności w trakcie postępowania upadłościowego, bowiem z dniem ogłoszenia upadłości wszelkie postępowania sądowe, tudzież egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Warto zatem dokonać zgłoszenia wierzytelności w terminie wyznaczonym przez Sędziego-Komisarza, aby uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z przystąpienia do postępowania po upływie wyznaczonego terminu.

Nasi eksperci wskażą jak dokonać prawidłowego zgłoszenia wierzytelności, bowiem od jego prawidłowości zależy w jakiej kolejności oraz czy w ogóle Państwa wierzytelność zostanie uznana na liście wierzytelności, a w konsekwencji w planie podziału funduszów uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika. Wyraźna aktywność na wszystkich etapach postępowania ma wpływ na możliwość zaspokojenia swoich wierzytelności w jak najszybszym terminie. Nasz Zespół przeprowadzi Państwa przez postępowanie upadłościowe, a w przypadku zaistnienia przesłanek dokona rekomendacji co do dalszych działań.

Postępowanie restrukturyzacyjne przebiega w zgoła inny sposób niż postępowanie upadłościowe. Zaznaczyć należy, iż adresowane jest ono już dla podmiotów jedynie zagrożonych niewypłacalnością, a więc w początkowej fazie występowania sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. Jest to szybkie postępowanie sądowe, stąd aktywne uczestnictwo we wszystkich obszarach postępowania jest tutaj niezwykle istotne.

Wskazać należy, iż odmiennie niż w postępowaniu upadłościowym spis wierzytelności sporządza się na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach, czyli bez konieczności dokonania przez wierzyciela stosownego zgłoszenia wierzytelności. Zawiera on zarówno wierzytelności objęte układem z mocy prawa, jak również wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela.

W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, możliwość złożenia sprzeciwu, co do uznania bądź odmowy uznania Państwa wierzytelności w spisie wierzytelności, jest odmienna. Rodzaj prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego ma też znaczenie w odniesieniu do możliwości wszczęcie regularnego postępowania sądowego oraz w kwestii tego kogo obciążają koszty takiego postępowania.

Więcej na ten temat oraz w jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe oraz restrukturyzacyjne, mogą się Państwo dowiedzieć podczas konsultacji z naszym ekspertem, który wskaże Państwu właściwą drogę dochodzenia należności przewidzianą w ramach danego rodzaju postępowania toczącego się wobec Państwa dłużnika.

Egzekucja przez zarząd przymusowy (egzekucja z dochodów firmy)

Wciąż mało popularnym sposobem dochodzenia wierzytelności jest wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy. Możliwość taką dają przepisy Kodeksy Postępowania Cywilnego. Postępowanie takie polega na zaspakajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jest to stosunkowo korzystne zarówno dla dłużnika, gdyż zakończona egzekucja w dalszym ciągu umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym profilu, jak i dla wierzyciela poprzez szansę na pełne zaspokojenie z dochodów przedsiębiorstwa. Warunkiem sukcesu jest właściwe przygotowanie architektury postępowania i wdrożenie procesu w życie.

Warto pamiętać, że wierzyciel inicjujący postępowanie ma szereg uprawnień i możliwości dla osiągnięcia celu postępowania.

Istotnym faktem, jest to, iż po wszczęciu egzekucji przez zarząd przymusowy prowadzenie egzekucji administracyjnych oraz egzekucji świadczeń pieniężnych innymi sposobami z majątku dłużnika wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (np. w formie egzekucji z ruchomości, z rachunku bankowego) jest niedopuszczalne.

W takim przypadku również przygotowanie właściwej architektury działań odpowiednio umiejscowionej na osi czasu ma duże znaczenie dla pełnego zaspokojenia wierzyciela. Nasz Zespół jest jednym z nielicznych w kraju, który posiada bogate doświadczenie w tym obszarze działań.

We wszystkich sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem.